Privacyverklaring

Privacyverklaring

EBIWA respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokken om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

De aan u beschikbaar gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen:

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: EBIWA, gevestigd te Pastoriestraat 18, 1761 Borchtlombeek (Roosdaal).

Artikel 2 - De verwerking van persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens worden verzameld door EBIWA. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam
- Adresgegevens
- Emailadres
- Telefoonnummer

Artikel 3 - Doel van de verwerking:

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

- Een betere dienstverlening naar u toe
- Het onderhouden van relaties met u
- Het verwerken van uw bestelling
- Het doen van mededelingen via de post en mail.

Artikel 4 - Wettelijke verplichtingen:

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die EBIWA heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd erzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 5 - Commerciële aanbiedingen:

Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van EBIWA voor commerciële doeleinden.

Artikel 6 - Bewaartermijn gegevens:

De door EBIWA verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 7 - Contact:

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot EBIWA.


Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 10 januari 2020 tot nader order.